VEDTÆGTER FOR E.I.F. – SVØMMEAFDELING

§ 1. Navn og tilhørsforhold: Foreningens navn er E.I.F. – SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet den 28. august 1980.

§ 2. Formål: Foreningens formål er gennem øvelse og konkurrence, at søge udbredt interesse for, og kendskab til svømning, livredning og  beslægtede aktiviteter.

§ 3. Indmeldelse: Medlemskab er muligt for alle, og der optages både aktive og passive medlemmer. Ved passive medlemmer forstås medlemmer, der ikke dyrker aktiviteter under E.I.F. – SVØMMEAFDELING, men kan være hjælpere ved større arrangementer.

§ 4. Kontingent: Kontingenterne fastsættes af bestyrelsen inden sæsonstart. De til enhver tid fastsatte kontingenter betales forud ved sæsonstart. Kontingentet kan betales via tilmelding på klubbens hjemmeside www.Ebeltoftsk.dk , direkte med indbetaling på klubben konto i pengeinstitut, eller ved tilmelding i Ebeltoft Svømmehal. Skal dog være indbetalt senest 2. mødegang.

§ 5. Eksklusion: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der overtræder klubbens love, og de bestemmelser, som bestyrelsen måtte træffe, samt i øvrigt, når særlige forhold giver anledning dertil, navnlig, såfremt et medlem, efter bestyrelsens skøn, modarbejder klubben eller dens formål. Et udelukket medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling, når skriftlig anmodning herom indsendes til klubbens formand senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelse om udelukkelse. Spørgsmål skal i givet fald optages på generalforsamlingens dagsorden.

§ 6. Instruktion: undervisning og konkurrence Bestyrelsen antager de, for instruktion og undervisning, fornødne lærerkræfter, og bestemmer, hvor og i hvilket omfang, instruktion og undervisning skal finde sted, og det er medlemmernes pligt at rette sig efter disse bestemmelser. Aktive medlemmer må kun deltage i konkurrencer med bestyrelsens tilladelse.

§ 7. Generalforsamlinger:  Generalforsamlingen sammenkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved avertering samt opslag i svømmehallen. Stemmeberettiget er ethvert tilstedeværende medlem, der er fyldt 16 år, og ikke er i restance med kontingent, samt instruktører, hjælpeinstruktører og medlemmer af bestyrelsen. For medlemmer under 16 år, gives stemmeretten til forældre/værge.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende den måde, hvorpå sagerne i henhold til nærværende vedtægterskal behandles. Dirigenten træffer bestemmelse om den måde, hvorpå afstemninger skal foregå, dog skal skriftlig afstemning finde sted ved personvalg, eller når halvdelen af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Dirigenten har ret til at suspendere generalforsamlingen, dog ikke over 1 time, hvis han/hun måtte anse det for ønskeligt.

Alle afgørelser sker ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed er sagen forkastet. Dog kræves ved vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke forelægges igen før tidligst ved den efterfølgende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen kan ikke tage bindende beslutning om forslag, der ikke er opført på dagsordenen.

§ 8. Ordinære generalforsamlinger: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. oktober med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om klubbens virke i det forløbne år 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. 4. Orientering om kontingent og det kommende års budget. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af 2 suppleanter 8. Valg af 1 revisor 9. Valg af 1 revisorsuppleant. 10. Evt. Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter valg, skal nye medlemmer i bestyrelsen registreres i pengeinstitut med kopi af sundhedskort samt pas/kørekort. Tegningsret i pengeinstitut har formand og kasserer.

Referat og regnskab afleveres ligeledes i pengeinstitut i kopi.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller senest 4 uger efter, at mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt har forlangt en sådan afholdt med angivelseaf forhandlingsemnerne, der skal opføres på dagsordenen. Indkaldelse skal ske som ordinær generalforsamling, dog med angivelse af dagsorden. § 10. StyrelseKlubben repræsenteres, ledes og forpligtes af en bestyrelse, der i alle forhold handler under ansvar for generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som følger Formand Næstformand Kasserer Sekretær 1 medlem Valgbare til bestyrelsen er kun de medlemmer, der er stemmeberettigede på den pågældende generalforsamling, og som er fyldt 18 år, tilstede eller har meddelt skriftligt eller mundtligt til formanden, at medlemmet er indforstået med valg til bestyrelsen. Passive medlemmer kan dog ikke indvælges i bestyrelsen, men kan indvælges i eventuelle underudvalg. De afgåede bestyrelsesmedlemmer fungerer, indtil den nyvalgte bestyrelse er trådt sammen. Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder suppleanten. § 11. Bestyrelsens organisation.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen således, at bestyrelsesmedlemmerne 1,2 oger på valg alle lige årstal, og 3, 4 og 5 på alle ulige årstal. På første ordinære generalforsamling trækkes lod om, hvilke medlemmer, der er på valg det første år.

Bestyrelsen træder sammen senest 14 dage efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Bestyrelsen sammenkaldes af formanden og skal sammenkaldes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.

Afgørelser træffes ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende, dog kan der kun træffes afgørelser, der er bindende for klubben, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, deriblandt formanden.

Bestyrelsen foranlediger, at følgende bøger føres: En medlemsfortegnelse En kassebog En forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

§ 12. Regnskab: Regnskabet løber fra den 1. juli til den 30. juni. Kopi af regnskabet kan udleveres ved henvendelse til kassereren efter første indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 13. Revision. På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 1 revisor. Revisor reviderer klubbens regnskab, og giver påtegning herom. Regnskabet skal foreligge færdigt og revideret ved den ordinære generalforsamling inden den 1. oktober.

§ 14. Forpligtelser: For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med foreningens formue

§ 15. Opløsning: Foreningens opløsning kan kun vedtages på 2 lovligt indvarslede generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum, og når mindst 75% af de fremmødte stemmer herfor. I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens formue Ebeltoft Idrætsforenings Hovedbestyrelse. Ebeltoft den 22.9.2014. Vedtaget på generalforsamlingen den 22.9.2014.